Start $ Om nasjonalparken

Om nasjonalparken

Gammel barskog, høye fjell og vide myrer preger landskapet.Fossende bekker og elver, og mange småvann gir rike muligheter for å få ørret eller røye. Dette sammen med utallige spor etter menneskelig aktivitet fra flere hundre år tilbake gir et spennende landskap med kulturhistorisk dybde.

Start $ Om nasjonalparken

Om nasjonalparken

Gammel barskog, høye fjell og vide myrer preger landskapet. Fossende bekker og elver, og mange småvann gir rike muligheter for å få ørret eller røye. Dette sammen med utallige spor etter menneskelig aktivitet fra flere hundre år tilbake gir et spennende landskap med kulturhistorisk dybde.

 

Kalvskinnsfloene

Hvorfor nasjonalpark

I en nasjonalpark skal en la naturen utvikle seg på egne premisser, uten inngrep fra mennesker. Dette skal sikre stort nok areal for arter som trenger store leveområder, og sikre grunnlaget for viktige samspill mellom arter og leveområdene deres. På den måten kan vi sikre at mangfoldet i naturen bevares framover i tid.

Les mer

Skarvan og Roltdalen nasjonalpark ble vernet i 2004. Dette er et skog– og fjellområde som ligger i Trøndelag øst for Trondheim, og har arealer i kommunene Meråker, Stjørdal, Selbu og Tydal. Området dekker et areal på 441 km2. Det er lite påvirket av moderne tekniske inngrep fra mennesker, men er rikt på kulturminner fra tidligere tiders utnyttelse av utmarka. Det er fortsatt aktiv sørsamisk reindrift i området noe som er et viktig premiss for levende samisk språk og kultur. Alt dette gjør at du kan ha storslåtte naturopplevelser med kulturhistorisk dybde i Skarvan og Roltdalen nasjonalpark.

Plante- og dyreliv

Den største botaniske verdien ligger i den urskoglignende granskogen i Roltdalen. Store mektige trær med tilhørende rikt artsmangfold av moser, lav og sopp. Av typiske fuglearter i gammel skog finnes toppmeis, svartmeis, tretåspett og storfugl. Enkelte setervoller er i ferd med å gro igjen mens andre fortsatt har åpne arealer med potensiale for mange ulike planter og beitemarksopp. Rovfugler som jaktfalk og kongeørn forekommer, og ellers finnes blant annet jerv, elg, hare og rype.

Les mer om plante- og dyreliv

Foto av elgokse

Plante- og dyreliv

Den største botaniske verdien ligger i den urskoglignende granskogen i Roltdalen. Store mektige trær med tilhørende rikt artsmangfold av moser, lav og sopp. Av typiske fuglearter i gammel skog finnes toppmeis, svartmeis, tretåspett og storfugl. Enkelte setervoller er i ferd med å gro igjen mens andre fortsatt har åpne arealer med potensiale for mange ulike planter og beitemarksopp. Rovfugler som jaktfalk og kongeørn forekommer, og ellers finnes blant annet jerv, elg, hare og rype.

Bilde av kvernstein.

Kvernsteinbruddene

Berggrunnen har vært utnyttet i mange hundre år i Skarvan og Roltdalen nasjonalpark og den viktigste driften var hugging av kvernstein. Kvernsteindrifta har en dokumentert historie fra 1500-tallet og frem til 1914. Største konsentrasjon av kvernsteinsbrudd er i Høgfjellet.

Les mer om kvernsteinbruddene

Jernfremstilling og gruvedrift

I Skarvan og Roltdalen nasjonalpark har det vært drevet industrivirksomhet i snart 2000 år. Først jernutvinning fra myrmalm, senere kom flere kobbergruver som ble drevet i nasjonalparken på 1700-tallet.

Les mer om jernfremstilling og gruvedrift

Jernfremstilling og gruvedrift

I Skarvan og Roltdalen nasjonalpark har det vært drevet industrivirksomhet i snart 2000 år. Først jernutvinning fra myrmalm, senere kom flere kobbergruver som ble drevet i nasjonalparken på 1700-tallet.

Les mer om jernfremstilling og gruvedrift

Bilde av gammelt uthus.

Setring

Utmarksressursene i Skarvan og Roltdalen nasjonalpark har i mange hundre år vært utnyttet til slått, beiting og setring. I alt er det registrert 65 setervoller i nasjonalparken. På mange av dem var det flere gårder som hadde egne sterhus på samme voll, totalt over 130 bruksenheter. Størst aktivitet var det midt på 1800-tallet. Etter krigen avtok aktiviteten i fjellet raskt, og i 1969 var det slutt, også på Stormoen som var den siste.

Les mer om setring

Samisk reindrift

Hele Skarvan og Roltdalen nasjonalpark ligger i Saanti sijte/ Essand reinbeitedistrikt.

Dagens og tidligere tiders bruk gjør dette til et levende samisk kulturlandskap. I nasjonalparken finner du spor etter alle epokene i samisk reindrift; fangstbasert reindrift, via melkebasert reinnomadisme til dagens reindrift.

Les mer om samisk reindrift

Bilde av tre reinsdyr.

Samisk reindrift

Skarvan og Roltdalen nasjonalpark er viktig for samenes kultur og næringsutnyttelse.

I Skarvan og Roltdalen nasjonalpark er det sør-samisk reindrift. Dagens og tidligere tiders samisk bruk gjør dette til et levende kulturlandskap med dype historiske røtter. Hele nasjonalparken ligger innenfor Essand reinbeitedistrikt/Saanti Sijte.

Les mer om samisk reindrift

Kontakt oss

Nasjonalparkstyret for Skarvan og Roltdalen og Sylan
Postboks 2600
7734 STEINKJER
Tlf: 73 19 92 20
E-post: fmtlmsb@statsforvalteren.no
Nasjonalparkstyrets nettside. www.nasjonalparkstyre.no

 

Personvernerklæring | Levert av Studio 705 og Webmekkern.
Nettsidekontakt: fmtlmsb@statsforvalteren.no